Stanovy občianskeho združenia Agility klubu Kamzík

I. Základné ustanovenie

Názov občianskeho združenia (ďalej len združenie) je Agility klub Kamzík

Sídlo združenia je Teplická 4797/31A, 058 01 Poprad

II. Cieľ činnosti združenia

Hlavným cieľom združenia je získavanie a rozvíjanie vzťahov členov ku kynológii a športu agility bez ohľadu na plemeno a spôsob využitia psa.

Činnosť bude smerovať hlavne na podporu rozvoja vzťahu detí (mládeže) a psov (zvierat obecne), zabezpečenie odborného výcviku psov, prípravy psovodov, organizácii skúšok a kynologických akcií.

Združenie bude zabezpečovať všetky organizačné a odborné záležitosti nevyhnutné na realizáciu vyššie uvedených činností a naviac bude zabezpečovať účasť svojich členov na kynologických akciách rôzneho druhu a stupňa.

Za účelom dosiahnutia cieľa bude združenie prostredníctvom svojich orgánov a členov spolupracovať s ostatnými domácimi a zahraničnými kynologickými organizáciami.

III. Členstvo v združení

Členom združenia môže byť fyzická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia. Členstvo v združení je založené na základe dobrovoľnosti a absolútnej slobody rozhodovania jeho členov.

 1. členstvo v združení vzniká:

 • odovzdaním písomnej prihlášky členom výboru združenia. Ak je žiadateľom osoba mladšia ako 18 rokov, musí prihlášku podpísať jej zákonný zástupca,
 • zaplatením členského príspevku.

2. práva členov:

 • podieľať sa na činnosti združenia,
 • voliť a byť volený do orgánov združenia (po dovŕšení 18. roku),
 • predkladať orgánom združenia podnety, námety a sťažnosti a žiadať ich stanovisko na predmetné podnety, námety a sťažnosti,
 • byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

3. povinnosti členov:

 • dodržiavať stanovy združenia,
 • pomáhať pri plneniach cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
 • podľa svojho svedomia, rozsahu svojich schopností a možností pomáhať orgánom združenia,
 • platiť členské príspevky,
 • ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

4. zánik členstva:

 • dobrovoľným vystúpením člena zo združenia,
 • úmrtím člena,
 • zánikom združenia,
 • vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,
 • nezaplatením členského príspevku v danom roku,
 • vylúčením, ak člen opätovne aj napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov. O vylúčení rozhoduje členská schôdza na návrh výboru.

IV. Orgány združenia

Orgánmi spoločenstva sú:

1. členská schôdza

2. výbor

3. predseda (ako štatutárny orgán združenia)

4. kontrolór

Členská schôdza

 • je najvyšším orgánom združenia, tvoria ju všetci členovia združenia. Členskú schôdzu zvoláva výbor minimálne raz ročne,
 • schvaľuje stanovy,
 • schvaľuje vnútorné ustanovenia združenia,
 • rozhoduje o prijatí a vylúčení člena a o pozastavení členstva,
 • schvaľuje rozpočet a výročnú správu o činnosti a hospodárení združenia,
 • volí výbor a odvoláva výbor,
 • volí kontrolóra a odvoláva kontrolóra,
 • rozhoduje o zániku a likvidácii združenia, vysporiadaní záväzkov a rozdelení majetku.

Výbor

 • je výkonným orgánom združenia a je trojčlenný. Skladá sa z predsedu, tajomníka a pokladníka.
 • je volený na 2-ročné volebné obdobie členskou schôdzou v tajnom hlasovaní na návrh členov združenia,
 • právoplatnosť voľby je podmienená nadpolovičnou účasťou všetkých členov starších ako 18 rokov a to jednoduchou väčšinou hlasov všetkých prítomných členov (starších ako 18 rokov),
 • riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu,
 • navrhuje rozpočet a predkladá ho členskej schôdzi na schválenie,
 • predkladá členskej schôdzi výročnú správu o činnosti a o hospodárení,
 • predkladá členskej schôdzi návrhy na zmeny stanov,
 • predkladá členskej schôdzi návrhy na vnútorné ustanovenia združenia a jeho zmeny,
 • zvoláva najmenej jeden krát ročne členskú schôdzu,
 • podáva návrh na zánik združenia,
 • vedie účtovníctvo,
 • vykonáva riadiacu činnosť združenia

Predseda

 • je štatutárnym orgánom združenia,
 • je oprávnený konať v mene združenia.

Kontrolór

 • je priamym voleným zástupcom členskej schôdze,
 • kontroluje všetky materiály (doklady) týkajúce sa činnosti a hospodárenia združenia,
 • vypracúva správy o zistených skutočnostiach

V. Zásady hospodárenia

a) Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok.
b) Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom (ak ho má).
c) Zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb.
d) Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti aj podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania klubu a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.

VI. Zánik združenia

O zániku združenia, zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje členská schôdza 2/3 väčšinou prítomných členov.

VII. Záverečné ustanovenia

Združenie je právnickou osobou, ktorá koná vo vlastnom mene. Zásah štatutárnych orgánov do činnosti združenia je možný len v súlade so zákonom.

Návrh stanov bol prorokovaný a schválený členskou schôdzou na jej zasadnutí konanom dňa 7. 11. 2012.

Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra, stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.

V Poprade, dňa 8. 11. 2012